farnosť Žemberovce

Stretnutie žalmistov farnosti- august 2012

26.08.2012 23:35

 

Žalmisti – August 2012 – základy a gregoriánske tónusy

Čo sú žalmy?

Žaltár - zbierka 150 žalmov – poklad náboženskej lyriky Izraela. Rozoznávame v nich tri skupiny: hymny, prosby a ďakovné žalmy

Responzóriový spev žalmu je najstaršia spevná časť kresťanskej liturgie pochádzajúca ešte z apoštolských čias podľa vzoru synagogálnych bohoslužieb.

Ich zaužívaný spev je vo forme medzispevov responzoriálnym spôsobom medzi čítaniami. Je však možné ich spievať aj vo viacerých miestach liturgie, napr. antifóny so žalmom.

Kto je žalmista?

Táto funkcia pochádza zo starých židovských obradov, úlohou žalmistu je spievať žalm (alebo iný biblický text) medzi čítaniami, spieva zväčša od ambóny

Táto úloha je liturgicky samostatná, nie je to povinnosť organistu! Žalmy sa môžu spievať aj bez sprievodu organa, najmä nápevy gregoriánske.

Ako spievať responzóriové žalmy?

/Inštruktívne zvukové ukážky niektorých responzóriových žalmov je možné nájsť na: https://www.spevnik.sk/1ls2.htm /

Žalmy – sa spievali na rozličné nápevy, v minulosti dokonca aj improvizovane podľa melodických vzorov.

Medzispevy majú plniť poetický kontrast k čítaniam, pričom vystupuje do popredia aj dôstojnosť a krása prednesu: speváci žalmu boli vždy umelcami. Liturgické predpisy pripomínajú, aby sa táto úloha v každom spoločenstve zverila schopným laikom, ktorí vedia pekne spievať, správne vyslovovať a prednášať slová.

Dôstojný prednes medzispevov predpokladá starostlivú prípravu – biblickú, liturgickú a technickú.

K umeniu žalmistu patrí nielen schopnosť pekne a zreteľne spievať, ale aj zvoliť si nápev, ktorý zdôrazní požadovaný výraz medzispevu vzhľadom na danú liturgickú situáciu. Najviac sa však využívajú

 

gregoriánske tónusy.

Základné pojmy, ktoré by mal žalmista poznať:

Intonácia- vstup do tónusu, „schodík“ na začiatku verša (dvojveršia)

Tenor – recitanta, tón, na ktorom sa „recituje“

Flexa - pokles hlasu pred nádychom, používa sa pri nepárnych veršoch, ktoré sú rozdelené krížikom

Mediácia – melodická formula pred hviezdičkou ( podľa medium – stred)

Terminácia / finalis – zakončenie, melodický záver žalmového dvojveršia

Gregoriánske tónusy

9 tónusov, prvýkrát písomne zostavené v roku 915. Tónusy sa stáročia používali pri aktívnom speve liturgie hodín. Hovorí sa im tiež simplex - teda jednoduché nápevy. Deviaty tónus - peregrinus sa tradične spieval v liturgii za zomrelých a je zvláštny tým,že má dve recitanty.

V slovenských spevníkoch sú detailne prispôsobené tieto nápevy kvôli slovenskému jazyku.

Príklady na GREGORIÁNSKE TÓNUSY 1. tónus

 

- výrazové okruhy: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst

LS II – str. 31 (nášho vydania)

2. tónus

 

– výrazové okruhy: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent

LS II – str. 95

3. tónus

 

– výrazové okruhy: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť

LS II – str. 130

4. tónus

 

- výrazové okruhy: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť

LS II – str. 111

5. tónus

 

- výrazové okruhy: radosť, Vianocce

LS II - str. 15

6. tónus -

 

výrazové okruhy: slávnostnosť, Veľká noc LS II – str. 107

7. tónus

 

– výrazové okruhy: slávnostnosť, radosť, oznamovanie

LS II – str.110

8. tónus

 

– výrazové okruhy: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev

LS II – str. 131

9. tónus ,“tonus peregrinus“

 

- výrazové okruhy: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba

LS II – str. 224

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.